NEW GENERATION, NEW WAVE

ABOUT JAN, 2023

# 大泉工場nishiazabu

"MEAT FREE MONDAY”
OIZUMI KOJO
NISHIAZABU

京都,宇治産の高級茶葉を使用したコンブチャや,
プラントベースドフードが揃うグロサリーストア。

LIFE STYLE